Land of the free #flagday #grandoldflag #redwhiteandblue #usa #allentown #Pennsylvania

Land of the free #flagday #grandoldflag #redwhiteandblue #usa #allentown #Pennsylvania